Microcrèdits per afavorir l'autoocupació femenina i la creació d'empreses promogudes per dones per a 2012


microcredits

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar l’autoocupació femenina i la creació d’empreses promogudes per dones amb la finalitat d’establir una via alternativa per a l’accés de les dones al món laboral.

Organisme atorgant:
Ajuntament de Lleida - Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat

Aquests ajuts estan dirigits a dones que compleixin els següents requisits:
- Ser major d’edat.
- Estar empadronada al municipi de Lleida amb una antiguitat mñinima de 6 mesos.
- Voler endegar un nou projecte empresarial a la ciutat de Lleida. També es consideraran projectes de nova creació els que no hagin complert un any d’antiguitat en el moment de presentar la sol·licitud.
- No tenir deutes amb l’ajuntament de Lleida, amb la Hisenda Pública, ni amb la Tresoreria de la Seguretat social. Serà necessari aportar els certificats corresponents.
- Tenir el permís de treball que autoritzi el treball per compte propi.
- No podran obtenir la condició de beneficiaris les persones o entitats que es trobin en algunes de les circumstàncies establertes a l’article 6 de l’annex I del Pla Estratègic de Subvencions en les Bases Reguladores Generals de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Lleida i els seus Organismes Autònoms.

Les condicions dels microcrèdits són les següents:
- Tipus d’interès: 0%.
- Període màxim de carència: 6 mesos.
- Termini màxim de devolució: 4 anys (inclòs el període de carència).
- Retorn del capital: les quotes d’amortització del préstec es realitzaran en el temps i els terminis que s’estableixen en cadascun dels convenis, segons s’estableix a la secció X.

Dotació pressupostària:
- Aquesta línia està dotada amb un import màxim de 400.000 euros.

Termini de presentació:
- Fins al 7 de juliol de 2012

Consulteu més informació sobre la convocatòria.