Centres TECNIOTECNIO

TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya, a través d'ACCIÓ, per identificar on es troba la tecnologia més innovadora, els desenvolupadors que l'ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.

Hi ha dos tipologies d'entitats acreditades amb el segell TECNIO:

- Les entitats que generen nova tecnologia i la transfereixen a l'empresa: els desenvolupadors.
- Les entitats que faciliten l'accés a la tecnologia, ajudant a les empreses a conèixer la tecnologia que es genera en el seu entorn científic i tècnic: els facilitadors.

Els desenvolupadors de la UdL acreditats com a TECNIO són el centre GREiA i el centre DBA:

TECNIO

GREiA | Grup de recerca en energia i intel·ligència artificial

GREiA es dedica a proposar a la indústria solucions d'enginyeria concurrent relacionades amb els àmbits de l'enginyeria energètica i de la construcció mitjançant la recerca, la transferència tecnològica i la formació.

Contribueix a l'augment de la competitivitat de les empreses mitjançant la col·laboració en la recerca i la innovació per al desenvolupament de nous productes i amb serveis d'assessorament tecnològic.

DBA | Desenvolupaments Biotecnològics i Agroalimentaris

El DBA se centra en la recerca orientada i la transferència tecnològica aplicada als sectors agrari, forestal, alimentari, cosmètic i de bioproductes.

La seva expertesa radica en el desenvolupament de mètodes instrumentals avançats d'anàlisi química, especialment per aplicacions alimentàries com l'autentificació de productes, l'anàlisi de pigments, residus, contaminants, etc.