La UdL obté 7 ajuts a les activitats de demostració en transferència tecnològica del DARP


Ajuts DARP

La Universitat de Lleida (UdL) ha rebut finançament per al desenvolupament de set projectes innovadors en el marc dels ajuts a les activitats de demostració, que promou el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

Aquests ajuts tenen com a objectiu donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels sectors agrícoles, ramaders, forestals i agroalimentaris de Catalunya mitjançant la realització d'activitats de demostració tals com projectes demostratius, parcel·les experimentals, plantes i instal·lacions pilot, camps d'assaig i itineraris demostratius.

En la convocatòria del 2019, la UdL va presentar un total de 9 projectes sent l'import sol·licitat 265.105,31€. D'acord amb la resolució, finalment s'han aprovat 7 projectes i l'import concedit serà 209.599,05€.

Les propostes aprovades de la UdL, presentades per la Unitat de Valorització i Transferència en coordinació amb el Vicerectorat de Recerca i el Vicerectorat de Transferència i Foment de la Innovació, pertanyen a quatre àmbits de coneixement diferents. Aquests són: tecnologia dels aliments, ciència animal, enginyeria agroforestal i química.

Dels 7 projectes, 3 corresponen a l’àmbit de Tecnologia dels Aliments. Entre aquests s’han presentat: la demostració de l’eficàcia de diferents tècniques de bioconservació per reduir el risc biològic associat a Listeria monocytogenes en la indústria càrnica i làctia i l'elaboració d'una guia; una activitat formativa i demostrativa per donar a conèixer la pasteurització de fluïds alimentaris mitjançant polsos elèctrics d’alta intensitat de camp, adreçada a personal tècnic de la indústria alimentària; i, una segona activitat formativa i demostrativa per donar a conèixer l’ús dels polsos elèctrics de moderada intensitat per a la millora de processos alimentaris, també adreçada a personal tècnic de la indústria alimentària.

Altres 2 projectes corresponen a l’àmbit de Ciència Animal. Entre aquests s’han presentat: una activitat que pretén la implementació de la transferència d’embrions purs de carn provinents de femelles d’escorxador en vaques lleteres de tercer part o més en granges comercials, amb l’objectiu de que la producció lletera sigui econòmicament viable; i, una activitat de demostració de l’activitat antioxidant sinèrgica d’un ingredient ric en tanins condensats i de diferents duracions de suplement de vitamina E per millorar la composició del greix i la vida útil de la carn de porc i corder durant la seva vida útil comercial.

De l’àmbit de l’Enginyeria Agroforestal, s’ha presentat un únic projecte que té com a objectiu recollir, donar format i ordenar materials existents relacionats amb l’Agricultura de Precisió, elaborar materials nous i publicar-los en un repositori digital per tal de posar-los a disposició dels agricultors/es i personal tècnic i facilitar la transició cap a l’Agricultura de Precisió a Catalunya.

Per últim, de l’àmbit de la Química s’ha presentat un únic projecte amb l’objectiu d’augmentar el valor econòmic de la sansa transformant els components lignocel·lulòsics en productes de valor afegit tot emprant mètodes en cascada eco-eficients. Aquest procés d’innovació hauria d’obrir nous nínxols de mercat i millorar la competitivitat dels molins d’oli de Catalunya.

Aquests ajuts estan cofinançats en un 43% pel fons FEADER i en un 57% pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. L’ajut es troba dins de la prioritat de desenvolupament rural de la Unió Europea de foment de la transferència de coneixements i la innovació en l’agricultura, silvicultura i les zones rurals del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 i s’emmarquen dins l’operació 01.02.01 de la mesura 01 del PDR de Catalunya.