La qualitat i la solidesa dels projectes, punts forts de l'emprenedoria catalana


GEM

L’emprenedoria a Catalunya és de més qualitat tant en els motius que justifiquen els projectes emprenedors com pel que fa al seu índex de supervivència i consolidació. Aquesta és la principal conclusió de l’últim Global Entrepeneurship Monitor (GEM) - Catalunya 2015, informe promogut pel Departament d’Empresa i Coneixement i la Diputació de Barcelona i elaborat conjuntament per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i el departament d’Empresa sota la direcció de Carlos Guallarte i en el marc de l’Observatori de la Petita i Mitjana Empresa. El GEM és un projecte internacional en què hi participen 62 països de tot el món.

L’índex d’activitat emprenedora (TEA, segons les seves sigles en anglès) mostra que el 6,42% de la població adulta catalana (18 a 64 anys) estava involucrada en activitats emprenedores en fase inicial (tant projectes naixents com nous). Desglossant el percentatge, la motivació d’emprenedoria per oportunitat –qui emprèn ho fa perquè té una idea i sap com materialitzar-la i treure-hi rèdits- se situa en el 5,2%, bastant per sobre del nivell espanyol (4,2%) i molt a prop dels registres europeus (5,8%). Pel que fa a la motivada per necessitat –qui emprèn ho fa perquè no troba feina per compte d’altri-, aquesta ha baixat 6,6 punts des del 2012, i s’ha situat en l’1,2%, per primera vegada en els últims cinc anys per sota dels valors espanyols i europeus (1,4% i 1,5% respectivament) En conjunt, això fa que la relació entre ambdues taxes (4.49) situï Catalunya en línia amb les economies basades en la innovació i per sobre de les mitjanes europea (3.98) i espanyola (2.96).

A aquesta dada positiva s’hi suma la solidesa dels projectes emprenedors a Catalunya. En aquest capítol, les iniciatives empresarials consolidades (de més de 3 anys i mig) representen el 10% de la població adulta de Catalunya i assoleixen així després dels últims quatre anys els seus nivells més alts.

Perfil de l’emprenedor català

L’estudi també fa una radiografia de l’emprenedor català. L’any 2015 la mitjana d’emprenedors potencial, naixents, nous i en fase inicial se situava al voltant dels 38-39 anys. L’edat dels consolidats, en canvi, pujava 10 anys fins arribar als 48. En el nostre país els joves (19-34 anys) segueixen sent el segment de la població amb una TEA més elevada (7,4%), per sobre de la mitjana espanyola (6%) però per sota de l’europea (8,7%).

Un altre fet destacable és que aquest 2015 augmenta la participació de dones emprenedores, en tant que es redueix al mínim la diferència entre gèneres en aquest capítol. De fet, les TEA són: 6,4% la masculina i 6,2% la femenina, un registre, aquest segon, que situa Catalunya per sobre de la mitjana europea (5,3%). A Espanya, per contra, el gap entre homes i dones encara es manté (6,4% vs 5%).

Consulteu l'Estudi GEM Catalunya 2015.

Consulteu la notícia.