La política de cohesió de la UE s'orienta cap al foment de la recerca i la innovació


Recerca UE

La Comissió Europea va fer públiques l’octubre del 2011 les propostes per a un nou enfocament de la política de cohesió per al període 2014-2020. L’objectiu d’aquestes propostes, que estan debatent el Parlament i el Consell Europeu, és alinear les inversions amb l’agenda Europa 2020, de manera que es posi èmfasi en tres prioritats: la recerca i la innovació, l’eficiència energètica i les energies renovables cap a una economia de baix carboni, i la competitivitat de les petites i mitjanes empreses (PIME).

Amb un pressupost total de 336.000 milions d’euros (inferior als 350.000 milions d’euros del període actual 2007-2013), aquestes són les tres qüestions cabdals en què es concentrarà la despesa dels fons de cohesió, com ara el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins d’un nou marc estratègic comú que aposta per la «inversió intel·ligent».

De fet, la Comissió Europea ha demanat que les regions més desenvolupades (les que tenen un PIB per capita superior al 90 % de la mitjana de la UE, entre les quals hi ha Catalunya) i les «regions en transició» (una nova categoria amb les regions amb un PIB per capita entre el 75 % i el 90 %), destinin el 80 % dels seus recursos del FEDER a aquests tres àmbits. Concretament, es proposa que, com a mínim, inverteixin el 60 % de la inversió en recerca i innovació i competitivitat de les PIME, i el 20 % en eficiència energètica i energies renovables, fent èmfasi, entre altres temes, «en el desenvolupament urbà sostenible». Pel que fa a les regions menys desenvolupades (amb un PIB per capita inferior al 75 % de la mitjana de la UE), tindran un ventall més ampli quant a les prioritats d’inversió que poden escollir i se’ls demana que el seu esforç en recerca i innovació i competitivitat de les PIME sigui del 44 % i que en eficiència energètica i energies renovables sigui del 6 %.

Els altres temes, també vinculats a l’agenda Europa 2020, que la Comissió ha inclòs dins de les seves propostes d’inversió són: les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), l’adaptació al canvi climàtic i la gestió i prevenció de riscos, la protecció mediambiental i l’eficiència dels recursos, el transport sostenible, l’ocupació i el suport a la mobilitat laboral, la integració social i la lluita contra la pobresa, l’educació i la formació contínua, i la millora de l’eficàcia de l’Administració pública.

Estratègia d’especialització intel•ligent per a les regions (RIS3)

La Comissió Europea també ha proposat que les autoritats estatals i regionals de tota la UE preparin un pla pluriennal amb una estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent, que identifiqui les característiques i els avantatges competitius en R+D+I de cada estat i regió, per tal que les inversions dels fons en aquest camp siguin més eficaces i es puguin incrementar les sinergies entre les diferents polítiques de la UE. Com a part de la política de cohesió 2014-2020, el desenvolupament d’aquest pla podrà ser una condició prèvia per accedir a les inversions.

En el cas de Catalunya, el Govern de la Generalitat està treballant en l’elaboració de la RIS3 d’acord amb la metodologia proposada per la Comissió Europea. En aquest sentit ha creat un comitè d’experts en economia, recerca i innovació que validarà la metodologia del procés d’elaboració de la RIS3 de Catalunya.

Consulteu més informació.