Estratègia 2012-2014 en matèria de Propietat Industrial per a empreses i emprenedors


Estratègia PI

L'Estratègia 2012-2014 és una iniciativa del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, a través de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, que pretén constituir la Propietat Industrial com una eina i factor clau en la presa de decisions quotidianes de les empreses i dels emprenedors. El seu objectiu és impulsar la diferenciació, especialització i major rendiment del sistema productiu espanyol, contribuint així a millorar la posició competitiva de les empreses en els mercats globals mitjançant l'ús estratègic dels instruments de protecció de la Propietat Industrial (PI).

La Propietat Industrial és un factor clau en les decisions que es prenen quotidianament en les empreses. Pràcticament tots els dies apareixen en el mercat nous productes, marques i dissenys, resultat del procés d'innovació i creativitat contínues.

Una gestió eficaç de la Propietat Industrial permet a les empreses utilitzar els seus actius intangibles per fer-les més competitives i així augmentar el seu avantatge en els mercats. Facilitar aquesta gestió, aumentant la cultura sobre Propietat Industrial i eliminar barreres de tipus administratiu o financer és, per tant, un dels principals objectius de l'Estratègia. (+)