El Govern crea l'Agència Estatal de Recerca


Agencia Estatal de Recerca

El Consell de Ministres ha aprovat la creació de l'Agència Estatal de Recerca amb l'objectiu de dotar al sistema espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació d'una gestió més flexible, àgil i autònoma.

Aquesta Agència, una demanda de la comunitat científica recollida en la Llei de la Ciència de 2011, s'encarregarà del finançament, l'avaluació i assignació de fons per la R+D. Realitzarà a més activitats de seguiment de les actuacions finançades per millorar la medició dels resultats i del seu impacte.

L'Agència Estatal de Recerca té com a propòsit millorar l'eficàcia dels serveis prestats per l'Administració General de l'Estat en matèria de R+D+i, la incorporació de les millors pràctiques internacionals d'avaluació, la rendició de comptes dels ajuts atorgats i la simplificació dels procediments administratius.

L'Agència es crea a cost zero amb els recursos humans i materials de la Secretaria d'Estat de R+D+i i la seva posada en marxa serà al 2016. En un termini no superior a 60 dies es constituirà l'òrgan de govern de l'Agència, el Consell Rector, que haurà de nomenar com a director, únic responsable executiu, a un investigador o tecnòleg amb experiència en la gestió de la R+D. En aquest període, de manera provisional, la direcció de l'Agència serà assumida per la directora general de Recerca Científica i Tècnica.

El nou organisme comptarà amb aproximadament 300 treballadors que gestionaran els ajuts de la Secretaria d'Estat de R+D+i. L'Agència té capacitat per gestionar a més els ajuts de R+D d'altres ministeris a través de convenis, i podrà sumar també la gestió de fons privats. Actuarà en coordinació amb el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), l'altre gran agent finançador de la R+D+i, en el seu cas destinat especialment al món empresarial.

L'Agència Estatal de Recerca dotarà de major estabilitat als ajuts públics de la R+D gràcies a la planificació plurianual dels seus recursos, podent fixar objectius a mig termini i possibilitant que les convocatòries de projectes o de RRHH comptin amb la necessària previsibilitat en els terminis i en el finançament. Disposarà a més d'un sistema d'avaluació independent basat en criteris científics i tècnics per assegurar la promoció de la qualitat i l'excel·lència.

Amb la creació d'aquesta Agència es dóna compliment a la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació de 2011, a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2015 i al Programa Nacional de Reformes. A més, s'estableix un model equiparable amb els països capdavanters en ciència de la UE i se segueixen les recomanacions del Consell de la UE i del ERAC Peer Review, que va fer una auditoria al 2014 del sistema espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació a petició del Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Consulteu la notícia.