El Govern aprova el finançament que permet executar el Pla d'acció de la RIS3CAT i donar compliment al calendari acordat amb la CE


RIS3CAT

El Govern ha donat llum verda al finançament del Pla d’acció de l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya, RIS3CAT. Amb l’acord, el Govern posa en marxa la maquinària per accelerar les convocatòries i les actuacions de la RIS3CAT i complir els calendaris acordats amb la Comissió Europea.

El sistema de finançament aprovat permet vehicular 406 milions d'euros del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 cap al teixit productiu i el sistema d’R+D+I de Catalunya, per generar un volum d’inversió en recerca i innovació superior als 1.000 milions d'euros i minimitzar-ne l’impacte en els pressupostos públics:

- finançament de la Generalitat de Catalunya mitjançant l’aplicació de les bestretes de prefinançament que preveu el Reglament (UE) 1303/2013 (25 milions d'euros de la bestreta inicial del Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 per a l’any 2016 i, per a la resta d’anys, bestretes en funció de la despesa justificada);

- aportacions del pressupost de la Generalitat de Catalunya (15 milions d'euros el 2017 i 15 milions d'euros el 2018) i reinversió dels pagaments del FEDER en nous projectes, i

- aportacions de les administracions locals i del sistema d’universitats i recerca, per avançar el FEDER en el marc de les convocatòries en què executen projectes.

Consulteu la notícia.