Consulta pública sobre l'estratègia per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)


RIS3CAT

Les estratègies regionals d'innovació per a l'especialització intel·ligent (Regional Innovation Strategies for Smart Specialisation, RIS3) són un element clau de l'estratègia Europa 2020 per al creixement. La UE demana als governs (com a condició prèvia per accedir als fons) que elaborin estratègies de RIS3 amb l'objectiu de donar coherència a les inversions en RDi i optimar-ne l'impacte en el desenvolupament econòmic i social d'Europa.

La Generalitat de Catalunya presenta a consulta pública el document de treball RIS3CAT, elaborat pel Govern amb el suport d'experts externs.El document defineix el marc estratègic a partir del qual el Govern desenvoluparà les actuacions i els programes concrets per al període 2014-2020.

L'objectiu de la consulta és recollir les opinions de les empreses i els diversos agents que participen en els processos d'R+D+i.

El termini per recollir les opinions dels diversos agents que participen en els processos d'R+D+i és fins el 27 de setembre de 2013.

Consulteu més informació.