Ajut InnoEmpresa


ACC10

InnoEmpresa és una línia dissenyada pel govern espanyol i gestionada per entitats de les diferents comunitats autònomes. En el cas de Catalunya, és gestionada per ACC1Ó i el finançament és compartit entre el MITYC (Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç) i la Generalitat de Catalunya.

Aquesta línia d'ajut té com a objectiu donar suport a les petites i mitjanes empreses (PIME) en el desenvolupament de nous productes diferencials i en la sistematització del procés de la innovació que permetin augmentar la seva competitivitat.

Es diferencien:

- InnoEmpresa desenvolupament de nous productes diferencials

Es considerarà que una empresa desenvolupa un producte diferencial quan:

a) Una empresa que mai ha desenvolupat un producte propi, desenvolupa el seu primer producte.
b) Una empresa que ja desenvolupa i comercialitza productes propis, desenvolupa un producte totalment diferent,
és a dir, que no suposa una simple renovació, millora o modificació dels productes ja existents en el seu
catàleg de productes.

Segons el número d'empreses beneficiàries es diferenciarà entre dues tipologies de projectes subvencionables:

a) InnoEmpresa Desenvolupament Individual
b) InnoEmpresa co-Desenvolupament

- InnoEmpresa Sistematització

Ajut per gestionar el procés d'innovació de forma sistemàtica, de manera que l'empresa desenvolupi el seu propi
model de gestió de la innovació amb l'ajut d'un assessorament extern.

El termini per sol·licitar l'ajut finalitza el 6 de setembre de 2013.

Consulteu més informació.